Javni razpis P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Podjetje HIT PRELESS d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Digitalna transformacija podjetja Hit Preless d.o.o.!

Izvedli bomo ukrepe na naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve, strategija razvoja digitalnih kadrov, kibernetska varnost in industrija 4.0. Cilji projekta so: optimizirani in v največji možni meri digitalizirani procesi, dvig digitalne kulture v podjetju in posledično povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, prilagoditev poslovanja podjetja trenutnim razmeram na trgu in pospešeni digitalizaciji in povečanje konkurenčnosti podjetja. Projekt bo imel tudi izrazito pozitiven vpliv na okolje, saj poleg izboljšanih poslovnih procesov uvajamo tudi digitalno podprte energetsko in snovno učinkovitejše proizvodne procese.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Javni razpis P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov: Investicija v razvoj večnamenskega prilagodljivega pohištva za hotele in druge oblike nastanitev

Podjetje Hit Preless d.o.o. je na javnem razpisu »P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov«, uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije: »Investicija v razvoj večnamenskega prilagodljivega pohištva za hotele in druge oblike nastanitev«.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Javni razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
 • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

 • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom
 • povezovanja členov gozdno-lesne verige;
 • povečanje zaposlenosti ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito
 • ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov);
 • zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem

Glavni cilj/namen operacije je bila izvedba sledečih aktivnosti (nakup osnovnih sredstev):

 1. Linija za robljenje
 2. Odsesovalni sistem
 3. Ogrevalni sistem na preši in lakirnici
 4. Namenska orodja za krivljenje
 5. Programska oprema

Realizirane aktivnosti so bile tudi izvajanje del zaposlenih, ki so bili prijavljeni na operacijo. Dodatno se je zaposlilo tudi dve dodatni osebi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Die öffentliche Ausschreibung für Einrichtung oder Upgrade der digitalisierte Geschäft in MSP in Rahmen von 2019-2022 „E-Geschäft 2019-2022“: »Verbesserung der Digitalisierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens mit Schwerpunkt auf dem Wachstum auf ausländischen Märkten«

Die Firma Hit Preless d.o.o. war an der öffentlichen Ausschreibung »Öffentliche Ausschreibung für die Einrichtung oder Upgrade der Geschäft-Digitalisierung MSP im Zeitrahmen 2019-2022 »E-Geschäft 2019-2022«« erfolgreich und hat die Finanzierung für das Projekt: »Verbesserung der Digitalisierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens mit Schwerpunkt auf dem Wachstum auf ausländischen Märkten« erhalten.

Ziel der Ausschreibung aus der Sicht von betriebliches Programm für die Ausführung der Europäische Kohäsionpolitik ist durch Einrichtung oder Upgrade der Digitalisierung der Geschäft MSP die Möglichkeiten bei Einstig bzw. Erweiterung der Geschäft ins Auslandsmärkte und somit die Anerkennung der internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Zweck der Öffentlichen Ausschreibung ist durch Kofinanzierung der Zuschussfähige Kosten der Einrichtung oder Upgrade der Digitalisierung MSP zu unterstützen, der mit übernehmen der digitalisiertes Geschäft leichter in die globale Vertschöpfungsketten und neue Märkte eintreten, internationale Wettbewerbsfähigkeit zu vergrößern, Interaktion mit Geschäftspartner in Ausland zu verbessern und beschleunigen, die Informationen effizienter sammeln und verschicken und somit die Beziehungen in ganze Lieferkette zu verbessern.

Investition wurde von Republik Slowenien und Europäische Union von Europäische Fond für die regionale Entwicklung kofinanziert. Link zur Homepage EPK in Slowenien: www.eu-skladi.si